pe�ny ekran      normalne okno    
M E N U   
O FIRMIE     
POLITYKA JAKO�CI     
KONTAKT     
LOKALIZACJA     
RODO KLAUZULA     
SPEDYCJA     
I TRANSPORT
     
R E K L A M A   


Firma 7NT Sp. z o. o. powsta�a z przekszta�cenia P.T.H. "ARTUR". Dzia�amy od 1988 roku. Pocz�tkowo g��wn� dzia�alno�ci� firmy by� transport mi�dzynarodowy oraz export i import towar�w (odzie�y, zbo�a, granitu). W ci�gu kilku lat dzia�alno�ci firma rozwija�a si� niezwykle dynamicznie, czego efektem jest pozycja firmy w regionie. W kolejnych latach istnienia powsta� serwis samochod�w ci�arowych, �wiadcz�cy us�ugi napraw samochod�w.

Firma 7NT Sp. z o. o. jest tak�e dystrybutorem i zarazem producentem r�nego rodzaju kontener�w, s� to mi�dzy innymi:
- kontenery na odzie�
- kontenery na odpady budowlane
- kontenery na p�fabrykaty
Kontenery te rozprowadzamy zar�wno w kraju jak i za granic�, co �wiadczy o jako�ci naszych wyrob�w. Realizujemy r�wnie� indywidualne zam�wienia.

  

pocz�tek strony ^   
o firmie | polityka jako�ci | kontakt | lokalizacja | spedycja i transport
Copyright © 2001 - 2002 polpage + 2003 - 2010 7NT